0A7A0569-Edit.jpg
Kuva: Pirjo Tuominen

Ekologisk odling motverkar artförluster och skapar lösningar för grön omställning

De riksomfattande Ekodagarna i Seinäjoki behandlar på torsdag och fredag högaktuella frågor om klimatförändringar och artförlust samt de lösningar som ekologisk odling kan ge på dessa utmaningar. I enlighet med temat bjuder evenemanget också på presentationer av hur man på de österbottniska slätterna producerar mjölk, kött och jordgubbar med ekologiska metoder.

– Den ekologiska produktionens potential att motverka artförluster noterades nyligen i EU:s färska strategi för biologisk mångfald. Ur klimatsynpunkt hör till fördelarna med ekologisk odling bland annat att den är mindre beroende av fossil energi och gödselmedel. Ekologiskt lantbruk är en lösning som främjar den gröna omställningen, säger Susann Rännäri, som är verksamhetsledare för Förbundet för ekologisk odling.

Forskning i ekologiskt lantbruk gynnar konventionell odling

– Forskningen visar att ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden i jordbruksmiljöer mer än konventionell produktion, konstaterar Sari Iivonen, direktör för Finska ekologiska forskningsinstitutet. Hon har varit med om att bedöma konsekvenserna av EU:s strategi för biologisk mångfald för Finland.

En utvidgning av den ekologiskt odlade arealen skulle främja den biologiska mångfalden överallt där ekoarealen växer, men med regionala skillnader i effekternas omfattning. Att utvidga ekoarealen i områden som i dag har intensiv spannmålsodling skulle sannolikt ha en större effekt på den biologiska mångfalden än att göra det i mjölkproduktionsområden med huvudsakligen vallodling.

– Resultaten av forskning om ekologiskt lantbruk gynnar också konventionell odling. Våra senaste studier tyder på att de positiva effekterna av ekologisk odling på mångfalden av insekter i jordbruksmiljöer beror på en rikligare nektarproducerande flora. Detta är goda nyheter såtillvida att det är lika möjligt att ge dessa växter som är viktiga för insekterna mer utrymme även på konventionella gårdar, säger Johan Ekroos, biträdande professor i agroekologi vid Helsingfors universitet. Hans anförande på Ekodagarna handlade om den biologiska mångfalden.

Många ekobönder producerar mjölk och kött i Södra Österbotten

– Av de nuvarande lantbrukssektorerna har ekologisk produktion de bästa utsikterna. Ekologiskt producerade livsmedel svarar mot det ökande konsumentbehovet av etiskt producerad, ren mat. Dessutom är exportutsikterna goda. Många av de metoder som länge använts inom ekologisk produktion, såsom fånggrödor och blandade grödor, har småningom också introducerats i den konventionella produktionen, säger Erkki Vihonen, sektorchef på ProAgria Södra Österbotten.

– I Södra Österbotten bygger det ekologiska lantbruket på ekologisk produktion av mjölk och kött samt ekologisk odling av havre och blandgröda. Här experimenterar man med nya grödor, och till exempel har intresset för rybs i ekologisk produktion ökat betydligt.

– För närvarande kan man studera ekologiskt lantbruk vid yrkeshögskolorna i Seinäjoki samt i Tavastehus och Jyväskylä. Deras undervisningsinnehåll motsvarar behörighetskraven på ekologiska producenter. Tavastehus YH har också en ekologisk undervisningsgård, som i höst startade ett utbildningsprogram på engelska, kallat Smart Organic Farming. Undervisningen stöds också av projektaktiviteter, som det lokala projektet Klimatkämparna, där man pilottestar kolinlagring, berättar överlärare Arja Nykänen från Seinäjoki yrkeshögskola.

Även odlarnas röst hördes om framtiden för det ekologiska lantbruket och konsekvenserna av politiska förändringar. Ekobönderna Tommi Hasu från Kymmenedalen och Pekka Paavola från Kauhava har en positiv syn på framtiden för ekologisk produktion. En osäkerhetsfaktor är visserligen den ryckiga politiken, och producenterna skulle gärna vilja ha mer information om beredningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

– Ekologisk odling, precis som all annan odling, är långsiktigt arbete som kräver samstämmighet mellan aktörerna. Man vill helst kunna föregripa förändringar i samhället, och ingen gillar snabba ryck.

Som en positiv signal om efterfrågan på ekologiska produkter nämner Tommi Hasu att hans hemstad Kouvola nyligen beslutat att övergå till ekologisk mjölk i skolorna.

– Det ger ekobönderna tillförsikt för framtiden när en sådan stor aktör som Kouvola, där det årligen konsumeras 195 000 liter mjölk i skolorna, fattar dylika beslut.

Pekka Paavola gläder sig över resultaten av en färsk förfrågan enligt vilka ekobönderna är speciellt villiga att vidta klimatåtgärder.

– Denna vecka, då man under FN:s ledning förhandlar om ett klimatavtal, är det viktigt att detta budskap förmedlas till beslutsfattarna och allmänheten.

Ambitiöst mål för ekologisk produktion i EU

Europeiska kommissionen har satt upp ett mål om att öka den ekologiska produktionen till 25 procent av EU:s jordbruksareal senast 2030. I Finland odlas 14 procent av åkerarealen ekologiskt, medan EU-genomsnittet är cirka åtta procent. Hälften av den ekologiskt odlade jordbruksmarken i Europa finns i fyra länder, nämligen Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland.

Eduardo Cuoco från paraplyorganisationen för ekologisk mat och odling IFOAM Organics Europe, höll det internationella anförandet på Ekodagarna. Han betonade vikten av att varje land ska ta fram en nationell strategi för ekologiskt lantbruk. Finlands nationella ekostrategi för 2030 offentliggjordes i år.

EU:s strategi Från jord till bord, som antogs i september, syftar till att förbättra hållbarheten i livsmedelskedjan genom begränsad användning av konstgödsel, bekämpningsmedel och antibiotika och ökad den ekologiska produktionen. Eduardo Cuoco uppmanar Finland att aktivt delta i utformningen av Europeiska gröna given och anslå tillräckligt med budgetmedel till att målet om 25 procent ekologiskt odlad jordbruksmark ska kunna uppnås.

Ekodagarna ordnas varje år

Förbundet för ekologisk odling och Finska ekologiska forskningsinstitutet ordnar Ekodagarna varje år. I Seinäjoki samarbetar man med ProAgria Södra Österbotten, projektet Klimatkämparna, projektet för utveckling av ekologisk mjölkproduktion, projektet för utbildning för kunskapslyft inom ekologisk grönsaksproduktion och Ekoviljelijät ry.

Mer information lämnas av

Program för Ekodagarna 2021 (på finska)

Ekodagarnas organisatörer

Susann Rännäri, verksamhetsledare, Förbundet för ekologisk odling, tfn 040 1446 160, susann.rannari@luomuliitto.fi
Sari Iivonen, direktör, Ekologiska forskningsinstitutet, tfn 029 532 2882, sari.iivonen@luke.fi

Forskning om ekologisk produktion

Johan Ekroos,biträdande professor i agroekologi, Helsingfors universitet, tfn 050 471 5561, johan.ekroos@helsinki.fi

Rådgivning om ekologisk produktion

Erkki Vihonen, sektorchef, ProAgria, tfn 040 678 7689, erkki.vihonen@proagria.fi

Undervisning i ekologiskt lantbruk

Arja Nykänen, överlärare, Seinäjoki yrkeshögskola, tfn 040 8300 371, arja.nykanen@seamk.fi

Ekologiska lantbrukare

Tommi Hasu, tfn 050 400 9715, tommi.hasu@gmail.com
Pekka Paavola, tfn 0400 568 815, paavolamail@gmail.com

Sirpa Mäkinen, Ekologiska forskningsinstitutets kommunikatör, specialsakkunnig, sirpa.h.makinen@luke.fi, tfn 0295 322 358