naytteenotto_hameenkyro-scaled.jpg

Kestävää maataloutta maaperäeliöiden monimuotoisuuden näkökulmasta

Tuore tutkimushanke vastaa huoleen maaperän biologisen monimuotoisuuden heikkenemisestä. Luonnonvarakeskuksen SoildiverAgro-projektin tavoitteena on turvata maaperän monimuotoisuus ja maan kasvukunto viljelymenetelmiä kehittämällä. EU-rahoitteisessa hankkeessa tutkimusta tehdään kuudella maantieteellisellä alueella Suomesta Välimerelle asti.

Maatalousmaat ovat menettäneet merkittävän osan hiilivarastoistaan viimeisten vuosikymmenien aikana. Tehokkaat maanmuokkausmenetelmät, runsas kasvinsuojeluaineiden ja keinolannoitteiden käyttö sekä keskittyminen vain yhden kasvilajin viljelyyn aiheuttavat muun muassa maan eroosiota ja ravinteiden liiallista huuhtoutumista ja johtavat maan rakenteen tiivistymiseen.

Maan kasvukunnon heikentyminen voi näkyä maaperäeliöiden toiminnan häiriöinä tai muuttaa eliölajiston keskinäisiä suhteita ja rakennetta. Lopputuloksena voi olla ravinneköyhä, tuottamaton ja viljelijälleen hyödytön pelto. EU on onneksi herännyt maatalousmaiden maaperän biologisen monimuotoisuuden huolestuttavaan vähenemiseen, joka saattaa osaksi selittää monien elintärkeiden ekosysteemipalveluiden heikkenemisen.

Viime kesänä käynnistyi EU:n Horisontti-ohjelman rahoittama SoildiverAgro-projekti, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on maaperän biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja turvaaminen — satotasoja ja laatua unohtamatta — edistämällä uusia tai jo olemassa olevia viljelymenetelmiä. Suomessa projektia koordinoi Luonnonvarakeskus. Se edustaa yhdessä Kilpiän ja Tyynelän tilojen sekä Petlan kanssa boreaalisen alueen maatalousmaita.

Kokonaiskuva viljelymaan maaperäeliöiden monimuotoisuudesta Euroopassa

Tutkimusprojekti käynnistyi toden teolla syksyllä 2019, kun kaikilla mukana olevilla kuudella ilmastoltaan erilaisella vyöhykkeellä otettiin maanäytteitä sekä tavanomaisesti että luomuviljellyiltä vehnäpelloilta. Tarkoituksena on kartoittaa eurooppalaisten viljelymaiden maaperäeliöiden, kuten lierojen, sukkulamatojen ja mikrobien monimuotoisuutta yhdessä erilaisten maaperän rakennetta ja terveyttä kuvaavien mittareiden kanssa.

Tutkijoiden tavoitteena on saada ensimmäistä kertaa kokoon kattava aineisto, jonka avulla saataisiin uutta tietoa ilmastoltaan ja olosuhteiltaan hyvin erilaisten eurooppalaisten viljelymaiden maaperäeliöiden monimuotoisuuden nykytasosta ja niihin kullakin alueella vaikuttavista tekijöistä.

Viljelijät mukana alusta asti, menetelmät punnitaan pellolla

SoildiverAgro-projektissa on otettu hankkeen alusta alkaen mukaan viljelijöiden ja muiden maataloussektorin toimijoiden näkemykset ja mielipiteet. Laajaa yhteistyötä jatketaan hankkeen loppuun saakka. Näin varmistetaan keskittyminen viljelymaiden oikeisiin ongelmiin ja käytäntöön sopiviin ratkaisuihin.

Maaliskuun 2020 alussa yhteistyökumppaneille järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa avattiin maatalouden kunkin alueen keskeisiä ongelmia kartoittaneen kyselyn tuloksia ja pohdittiin tulevan kesän peltokoesuunnitelmia yhdessä eri maataloussektoria edustavien sidosryhmäläisten kanssa.

Projektissa käynnistetään tänä vuonna yhteensä 15 peltokoetta, joista kolme sijaitsee Suomessa varhaisperuna- ja vehnäpelloilla. Kaikkiaan eri peltokokeissa selvitetään muun muassa erilaisia viljelykiertomenetelmiä, parempia kasvituholaisten torjuntajärjestelmiä, kerääjä- ja pyydyskasvien käyttöä, erilaisten maatalouden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä maanparannusaineina ja erilaisia maanmuokkausmenetelmiä.

Peltokokeilla kasvatettavien kasvien kasvua, terveyttä, satotasoja sekä maaperän ominaisuuksia ja eliöiden monimuotoisuuden muutoksia seurataan yhteensä kolmen vuoden ajan. Viljelijöiden kiinnostus viljelymenetelmiä kohtaan ja menetelmien vaikutus tilan talouteen ratkaisevat lopulta niiden käyttökelpoisuuden.

SoildiverAgron toivotaan tuottavan paljon uutta tietoa, jonka pohjalta voidaan laatia ohjeistuksia paremmille viljelymenetelmille. Tavoitteena on, että menetelmät turvaisivat terveen ja toimivan monimuotoisen maaperän, ja että niiden avulla kestävää maanviljelyä elinkeinona voitaisiin onnistuneesti jatkaa myös alati muuttuvissa olosuhteissa.

SoildiverAgro-projektissa on mukana 22 tutkimuskumppania ympäri Eurooppaa. Hanketta koordinoi Universidade de Vigo Espanjasta. Mukana ovat myös yliopistot Eesti Maaülikool, Universidad Politécnica de Cartagena UPCT, University of Copenhagen UCPH ja Luken ohella tutkimuslaitokset Johan Heinrich von Thuenen-Institut ja Flanders research intitute for agriculture, fisheries and food ILVO. Hankkeen verkkosivut: http://soildiveragro.webs.uvigo.es/

Lisätietoja:

Krista Peltoniemi

Erikoistutkija / Senior Scientist

+358295325585

krista.peltoniemi@luke.fi

 

Kuva: Laboratorioinsinööri Juha-Matti Pitkänen näytteenotossa Hämeenkyrössä syyskuussa 2019. Kuvaaja Visa Nuutinen.