Tomaatit_lahi_Ahvenanmaa_luomuretki_Nuutila-e1594714236415-scaled.jpg

Lajike ja kasvuolosuhteet vaikuttavat tomaatin C-vitamiini- ja polyfenolipitoisuuksiin

Tomaatin bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuuteen vaikuttavat lajike ja kasvuolosuhteet tuotantotekniikkaa enemmän.

Tomaatti sisältää terveyttä edistäviä yhdisteitä

Tomaatti sisältää paljon terveydelle suotuisia bioaktiivisia aineita, kuten karotenoideja, polyfenoleita ja C-vitamiinia. Kypsän tomaatin punainen väri on karotenoidien aikaansaamaa. Yleisin tomaatin karotenoideista on lykopeeni. Lisäksi tomaatti sisältää mm. β-karoteenia, joka on A-vitamiinin esiaste. Flavonoidit ja fenoliset hapot ovat tomaatin sisältämiä polyfenoleita, jotka osaltaan vaikuttavat tomaatin väriin ja makuun. Käyttömäärään suhteutettuna tomaatti on myös oivallinen C-vitamiinin lähde. Polyfenoleilla, karotenoideilla ja C-vitamiinilla on osoitettu olevan useita terveysvaikutuksia. Ne toimivat elimistössä mm. antioksidantteina. Useissa tutkimuksissa on saatu lupaavia viitteitä niiden tehosta sydän- ja verisuonisairauksien sekä syövän riskin vähentämisessä.

Onko luomuviljelyllä vaikutusta bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuuteen?

Espanjassa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin luomuviljelyn ja integroidun (tavanomainen) viljelyn vaikutuksia tomaatin yleisimpien polyfenoleiden ja C-vitamiinin pitoisuuksiin eri lajikkeissa. Lisäksi haluttiin arvioida ympäristön kasvuolosuhteiden merkitystä.

Tomaatit viljeltiin Espanjan lounais- (Extremadura) ja koillisosissa (Navarra) vuosina 2012 ja 2013. Luomuviljely toteutettiin Navarrassa. Viljelytavoissa noudatettiin integroidulle ja luomuviljelyllle asetettuja säädöksiä. Lannoitusmäärät laskettiin maaperän koostumuksen mukaisesti.

Tutkittavia lajikkeita oli kuusi, tutkimukseen ne valittiin lykopeenipitoisuutensa mukaan. Paljon lykopeeniä sisältäviä, melko paljon lykopeeniä sisältäviä ja vähän lykopeeniä sisältäviä lajikkeita oli kaikkia kaksi.

Tomaattien polyfenoli- ja c-vitamiinipitoisuudet määritettiin laboratoriossa HPLC- ja elektroforeesimenetelmillä.

Polyfenoli ja c- vitamiinipitoisuuteen vaikuttivat lajike ja kasvuolosuhteet

Kasvuympäristö vaikutti tomaattien polyfenolipitoisuuksiin. Parhaat kasvuolosuhteet vaihtelivat polyfenolista riippuen. Lämpötilan, kosteuden ja auringon säteilyvoimakkuuden lisäksi pitoisuuksiin vaikuttanee taimien tiheys, viljelypaikan korkeus ym. seikat. C-vitamiinipitoisuuteen lämpötilalla ja auringon säteilymäärällä oli erityisen suuri vaikutus.

Polyfenolipitoisuus oli vahvasti riippuvainen lajikkeesta. Suurimmat pitoisuudet ja monipuolisesti erilaisia yhdisteitä sisälsi toinen korkealykopeenisista lajikkeista (Kalvert). Melko paljon lykopeenia sisältävistä lajikkeista toisen flavonoidi-, kversetiini-, naringeniini- ja rutiinipitoisuudet olivat suuria. Myös C-vitamiinipitoisuuksissa lajikkeiden välillä oli eroja. Suurimmat C-vitamiinipitoisuudet olivat kahdessa vähän lykopeenia sisältävässä ja yhdessä paljon lykopeenia sisältävässä lajikkeessa. Olosuhdemuutokset vaikuttivat vähiten korkealykopeenisen Kalvert-lajikkeen yhdisteisiin.

Viljelytekniikalla vain pieni vaikutus polyfenoli- ja C-vitamiinipitoisuuksiin

Tässä tutkimuksessa viljelytekniikan vaikutukset polyfenoli- ja C-vitamiinipitoisuuksiin olivat melko pieniä verrattuna ympäristön vaikutuksiin. Luomuviljely nosti hieman esimerkiksi kaffeiinihapon pitoisuutta, kun taas naringeniinin pitoisuus laski. Myös luomuviljelyn vaikutukset siis riippuvat vahvasti lajikkeesta ja ympäristöstä. Aikaisemmassa tutkimuksessaan tekijät havaitsivat, että β-karoteenipitoisuus oli luomuviljellyssä tomaatissa suurempi. Tekijät pohtivat myös, että muualla tehtyjen tutkimusten perusteella C-vitamiinin määrä lisääntyisi luomuviljellyssä tomaatissa ja vastaavasti suuri määrä typpilannoitetta pienentäisi pitoisuutta.

Johtopäätökset

Lajikkeen valinnalla on mahdollista vaikuttaa tomaatin bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuuksiin. Myös viljelypaikka ja sen olosuhteet, kuten lämpötila ja auringon säteilymäärä vaikuttavat vahvasti koostumukseen. Erityisen suuri vaikutus sääolosuhteilla oli C-vitamiinipitoisuuteen. Polyfenoleiden, karotenoidien ja C-vitamiinin pitoisuuden vakioiminen on vaikeaa, sillä niihin vaikuttavat useat seikat sekä viljelytekniikassa että ympäristön olosuhteissa.

Teksti: Anne Kivimäki

Alkuperäinen tutkimus:

Martí R, Leiva-Brondo M, Lahoz I, Campillo C, Cebolla-Cornejo J, Roselló S. 2018. Polyphenol and l-ascorbic acid content in tomato as influenced by high lycopene genotypes and organic farming at different environments. Food Chemistry 239 (Supplement C):148-56.