screenshot_20180828-121150-e1586009552516.png

Luomuinstituutin tutkimusstrategiaa päivitetään

Luomuinstituutti on käynnistänyt tutkimusstrategiansa uudistustyön. Vuodenvaihteessa 2019-20 sidosryhmille lähetettiin kysely, jonka avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä Luomuinstituutin tärkeimmistä tehtävistä, tärkeimmistä tutkimuksen aihepiireistä ja toiveista käytettävien viestintäkanavien suhteen. Kyselyyn vastasi 60 henkilöä, jotka edustavat eri toimialoja kuvan 1 mukaisesti. Kysely lähetettiin 174 henkilölle, joten lopullinen vastausprosentti oli 34 %.

strategia1.png

Kyselyssä pyydettiin vastaajaa määrittämään Luomuinstituutin ensisijainen tehtävä. Vastaajien palautteissa tutkimustiedon tuottaminen nousi vahvasti esiin. Noin puolet vastaajista piti tutkimustiedon tuottamista kotimaisen luomualan kehittämisen tueksi Luomuinstituutin tärkeimpänä tehtävänä. Seuraavaksi tärkeimpänä tehtävänämme pidettiin kansainvälisesti korkeatasoisen suomalaisen luomututkimuksen edistämistä, minkä mainitsi 21 % vastaajista. Tehtäviemme priorisoinnin jakauma on esitetty kuvassa 2.

strategia2.png

Jopa 80 % vastanneista toivoi sähköistä uutiskirjettä Luomuinstituutin viestinnän apuvälineeksi (kuva 3). Vuosittaista tutkimusseminaaria ja verkkosivuja pidettiin myös tärkeinä viestintäkanavina. Kolmasosa seuraisi mieluiten sosiaalista mediaa ja lisäksi hajanaisia palautteita muistakin viestintäkeinoista esitettiin.

strategia3.png

Tutkimusaiheista saatiin runsaasti konkreettisia esimerkkejä ja ehdotuksia. Jaottelimme ne neljän tutkimusalamme mukaisesti seuraavasti:

strategia4.png

Vastaajat painottivat lisäksi tieteidenvälisyyttä ja tutkimusyhteistyötä eri tahojen kanssa, kansainvälistymistä ja verkostoitumista sekä viestintää kautta linjan Luomuinstituutin toimintatapoina kaikilla tutkimusaloilla. Syvällisten kirjallisuuskatsausten ja synteesien laatimista luomualalla tehtyjen tutkimusten tuloksista ehdotettiin myös Luomuinstituutin viestintäkeinoksi.

Sidosryhmiltä saatu palaute huomioidaan strategiatyössä. Esitettyjä tutkimusaiheita työstetään tarkemmiksi tutkimuskysymyksiksi sekä peilataan ehdotuksia Luomuinstituutin emo-organisaatioiden, Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tuoreisiin strategioihin.

Luomuinstituutin ohjausryhmä hyväksyy Luomuinstituutin tutkimusstrategian. Uusi strategia julkaistaan syksyllä 2020.