WP_20140326_008.jpg

Luomulle tukea eduskunnasta – luomututkimusohjelman julkistamistilaisuuden satoa

Kansallinen luomututkimusohjelma julkistettiin 26.3. eduskunnan Pikkuparlamentissa. Julkistamistilaisuudessa mukana oli luomualan asiantuntijoita hallinnosta ja kehittämisorganisaatioista, tutkijoita, yrittäjiä ja rahoituksen edustajia.

Maa- ja metsätalousministeriön tervehdyksen esitti kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Puheenvuorossaan hän korosti tutkimukseen perustuvan päätöksenteon merkitystä.

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Leppä esitti valiokunnan puheenvuoron. Eduskuntaryhmät esittivät puheenvuoroissaan kannanottonsa kysymyksiin, mitä puolue aikoo tehdä luomututkimuksen ja sen rahoituksen edistämiseksi ja miten puolue aikoo edistää hallitusohjelman luomun kehittämistavoitteita.

Tutkimusohjelman herätti aktiivista keskustelua ja kysymyksiä.

Tutustu eduskuntaryhmien kannanottoihin.

Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja Kimmo Tiilikainen:

Luomuinstituutin laatima luomututkimusohjelma on laaja kokonaisuus ja niin pitääkin. Päätöksenteko kaipaa vastauksia: Miten luomu auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja säästeliääseen luonnonvarojen käyttöön? Miten luomu auttaa vesien puhdistamisessa ja vahvistaa lisäksi ruokahuoltovarmuutta?

Lisäksi tutkimuksen pitää auttaa kehittämään tuotantomenetelmiä koko ruokaketjussa niin, että viljelyn kannattavuus paranee ja kuluttaja saa haluamansa laadukkaat ja turvalliset luomutuotteet, joihin voi luottaa.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, eduskuntaryhmän pj., kansanedustaja Peter Östman:

Suomen asema maailman parhaana turvallisen ruoan maana on säilytettävä tulevaisuudessa. Ruoan puhtaus ja terveellisyys nousee puhtaasta ympäristöstä, väärentämättömistä tuotteista ja kasveista.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa luomuruokaketjun tukemista ja kehittämistä aina alkutuotannosta luomuruoan prosessointiin ja markkinointiin, jotta Suomalaisesta luomuruoasta voitaisiin tehdä kansainvälisestikin menestyvä vientituote. Kannatamme Hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta, jonka mukaan 20 % viljelymaasta olisi vuonna 2020 luomuviljelyssä ja määrä vastaisi vähintään kotimaista kulutusta. Olemassa olevaa luomututkimusta tulee jatkaa, erityisen tärkeää on tutkimus ruoan sisältämien torjunta-ainejäämien ja ruokaan lisättävien lisäaineiden ihmiselle haitallisista terveysvaikutuksista.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Lauri Heikkilä:

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää Suomen kansallista luomututkimusohjelmaa tärkeänä ja ajankohtaisena. On hyvä, että ohjelma pyrkii nostamaan oman luomutuotannon tavoitteet voimallisemmin esiin sekä osaksi yhteiskunnallista poliittista keskustelua. On kannatettavaa, että ohjelmalla pyritään tutkimuksen kautta vahvistamaan kotimaisen luomutuotannon asemaa, että kasvavaa luomutuotteiden tuontia saadaan korvattua kotimaisella tuotannolla ja työllä.

Luomutuotannon tutkimusta ja rahoitusta Perussuomalaiset voivat oppositiosta tukea suhtautumalla alaa tukeviin hallituksen esityksiin myönteisesti. Toisaalta on kuitenkin pidettävä mielessä maapallon globaalisti niukkenevat ruokavarat ja siksi onkin erityistä huomiota kiinnitettävä luomutuotannon laatu- ja satotasojen kehittämiseen ja luomutuotantoon käytettävän pinta-alan lisäämisessä on edettävä harkiten.

Ohjelman monitieteiset ja poikkileikkaavat tutkimusaihekokonaisuudet ovat kattavia: Ruokaketjun kehittäminen, luomun kokonaisvaltainen laatu, ruokaketjun materiaalivirrat ja luomuun vaikuttava politiikka. Aihekokonaisuudet luovat laajan pohjan, kun siihen lisätään viljelijöiden riittävä koulutus, niin ohjelma on omiaan lisäämään alan kehitysedellytyksiä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että myös luomutuotannon edellytykset pien- ja perheviljelmillä on säilytettävä koko Suomessa. Taloudellisesti kannattava tila voi vastata yhteiskunnan haasteisiin työllistämällä, investoimalla sekä huolehtimalla hyvin niin eläimistä, ympäristöstä kuin yrittäjäperheestäkin. Tästä johtuen luomutuotannon ja -jalostuksen laajentumiselle on turvattava riittävät puitteet, jotta maatalous elinkeinona ja luomuviljely ovat kannattavia. Sen kuinka paljon luomutuotanto lopulta kasvaa, päättävät viime kädessä aina kuluttajat.

Sillä, että pidämme huolta maamme maatalouden toimintaedellytyksistä koko maassa, on suuri vaikutus maamme ruokakulttuuriin sekä huoltovarmuuteen.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Christine Gestrin:

On tärkeää, että luomuala ja kestävä maatalous pohjautuvat tutkimukseen ja edistävät suomalaista maataloutta. Sekä luomuruoka että lähiruoka ovat positiivisia suuntauksia ja niitä tulisi edistää. Erityisen tärkeää on panostaa tutkimukseen, joka pyrkii löytämään ratkaisuja niihin haasteisiin, joita luomutuotannossa esiintyy tilatasolla, kasvinviljelyssä sekä kotieläintuotannossa. Tutkimuksen tehtävä on löytää ratkaisuja, joilla parannetaan luomutuotannon ja -tilojen kilpailukykyä. Tämän lisäksi on tärkeää lisätä kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Pohjoismaiden välillä ja EU:ssa. RKP haluaa edistää muun muassa sitä, että julkisissa hankinnoissa luomu- ja lähiruoka saavat vahvemman aseman. On myös tärkeää, että tuotanto kasvaa suhteessa kysyntään, jotta markkinoiden kehitys olisi

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Raimo Piirainen:

SDP on sitoutunut luomu- ja lähiruuan edistämiseen. Lähi- ja luomuruokatuotanto ovat kasvavia trendejä kuluttajien keskuudessa. Niiden hyödyntäminen ja edistäminen on tärkeää elintarviketeollisuuden kehittämisessä ja alan työllisyyden turvaamisessa. Lähi- ja luomuruokaa on pyrittävä suosimaan paikallisissa hankinnoissa vielä nykyistä enemmän. Siihen auttaa esimerkiksi hankintalainsäädäntöön liittyvä koulutus kunnan hankinnoista vastaaville. SDP tukee myös kilpailulainsäädännön muutosta, jolla kaupan keskittymistä sekä vääristymiä elintarvikeketjussa pyritään korjaamaan. Pienten lähi- ja luomutuottajien on usein vaikeaa päästä suurten ketjujen valikoimiin.

Hallitus on edistänyt lähi- ja luomutuotantoa tällä kaudella mm. julkaisemalla periaatepäätökset lähiruokaohjelmaksi sekä – ja luomualan kehittämisohjelmaksi. Niissä ohjelmissa listataan keinoja, jolla lähi- ja luomutuotantoa voidaan edistää. Luomualan kehittämisohjelman tavoitteena on, että viljellystä peltolasta 20 % on luonnonmukaisessa tuotannossa vuonna 2020. SDP tukee ohjelmien tavoitteita. Luonnonmarjoja on tutkittu ja todettu niiden terveysvaikutukset merkittäviksi. Mielestäni on tärkeää nostaa samassa yhteydessä luomutuotannon ja luonnonmarjojen terveydelliset vaikutukset. Eduskunta pitää tärkeänä tämän alan tutkimusta ja markkinointia, ja osoitti arvostuksen lisäämällä tämän vuoden budjettiin rahoitusta EkoCentrialle, luomuinstituutille ja Arktiset Aromit ry:lle Vav maatalousjaoston esityksestä.