IFOAM_Tallinna-scaled.jpg
IFOAM EU strategia vuoteen 2030

Luomuviljelijä välttyy kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuksilta

Kasvinsuojeluaineilla on haittavaikutuksia

Kasvinsuojeluaineiden haittavaikutuksia on tutkittu paljon. Osa näistä kemikaaleista on osoitettu terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja niiden käyttö on kielletty. Kasvinsuojeluaineet voivat vaurioittaa perimää, vaikuttaa lisääntymisterveyteen ja sisäelinten toimintaan. Pitkälle edennyt perimän vaurio saattaa aiheuttaa esimerkiksi syöpää tai perinnöllisiä sairauksia. Osa kasvinsuojeluaineista alentaa vastustuskykyä ja on myrkyllisiä ihmisen puolustusjärjestelmälle. Elimistön puolustusjärjestelmän muutoksia saattaa esiintyä, vaikka myrkyllisen pitoisuuden raja ei ylittyisi.

Suomessa hyväksyttyjen ja kiellettyjen kasvinsuojeluaineiden rekisteriä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

 

Tutkimus vertaili luomuviljelyn ja tavanomaisen viljelyn vaikutuksia terveyteen

Portugalissa tutkittiin luomuviljelijöiden ja kasvinsuojeluaineita käyttävien viljelijöiden terveyttä ja altistumista kasvinsuojeluaineille. Tutkimuksessa mitattiin perimään ja elimistön puolustusjärjestelmään vaikuttavia solutason muutoksia veressä. Viljelijöiden virtsasta mitattiin kasvinsuojeluaineina käytettävien pyretroidien, organofosfaattien, karbamaattien ja tioeettereiden pitoisuuksia. Tutkimuksessa oli mukana 85 torjunta-aineita käyttävää viljelijää ja 36 luomuviljelijää. Kaikki viljelijät olivat samalta alueelta. Luomuviljelijät olivat sertifioituja ja olivat toimineet EU-säädösten 834/2007 ja 889/2009 mukaisesti vähintään 4 kuukautta. Torjunta-aineita käyttävien viljelijöiden viimeisin altistus oli pyretroideille (7,1 % viljelijöistä), karbamaateille (23,5 %), organofosfaateille (20,0 %) tai muille torjunta-aineille (37,6 %). Asianmukaisia suojaimia käytti 70 % viljelijöistä. Torjunta-aineita ohjeiden vastaisesti oli käyttänyt 18 % torjunta-aineita käyttävistä viljelijöistä. Verrokkeina tutkimuksessa oli 61 samalla alueella asuvaa ihmistä, jotka eivät viljele maata.

 

Luomuviljelijöillä vähemmän syövälle altistavia perimän muutoksia

Luomuviljelijöillä havaittiin kasvinsuojeluaineita käyttäviä viljelijöitä vähemmän perimän vaurioista kertovia solumuutoksia. Tutkimuksessa havaittiin myös, että valmistajan ohjeiden vastainen torjunta-aineiden käyttö lisäsi merkittävästi näitä solumuutoksia.

Organofosfaattien ja karbamaattien pitoisuudet virtsassa oli korkeimmat kasvinsuojeluaineita käyttävillä viljelijöillä. Muiden aineiden pitoisuuksissa ei nähty eroja ryhmien välillä. Pitoisuuksiin vaikutti suuresti muut tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja vuodenaika. Tuloksia ei myöskään suhteutettu virtsan kreatiniinipitoisuuteen, mikä heikentää tuloksen luotettavuutta.

B-lymfosyyttien määrä oli molemmissa viljelijäryhmissä pienempi kuin verrokeilla, mikä kertoo heikentyneestä immuunivasteesta.

Tuloksen varmistaminen vaatii jatkotutkimuksia, sillä tutkimuksen osallistuneiden määrä on melko pieni ja ryhmien väliset kokoerot suuria.

 

Johtopäätökset

Tutkimuksen mukaan kasvinsuojeluaineiden käyttö vaikuttaa perimään ja saa aikaan muutoksia elimistön puolustusjärjestelmässä. Luomuviljelijöillä vauriot perimässä ovat vähäisempiä kuin torjunta-aineita käyttävillä viljelijöillä. Tuotantosuunnalla on osaltaan vaikutusta viljelijöiden terveydentilaan.

 

Alkuperäinen julkaisu: Is organic farming safer to farmers’ health? A comparison between organic and traditional farming. Costa C, García-Lestón J, Costa S, Coelho P, Silva S, Pingarilho M, Valdiglesias V, Mattei F, Dall’Armi V, Bonassi S, Laffon B, Snawder J, Teixeira JP. 2014. Toxicology Letters 230(2):166-76.

 

Teksti: Anne Kivimäki