0A7A5919-Edit-Edit.jpg

Luomuviljelijöiden työhyvinvointia rakentamassa

Luomutuottajien osuus maatiloista ja maatalousmaan käytöstä on ollut kasvussa ja tavoitteet kasvun jatkumiseksi ovat korkealla. Luomutuotannon yhteyttä viljelijöiden työhyvinvointiin on tutkittu meillä aiemmin varsin vähän, vaikka tiedetäänkin, että viljelijöiden työhyvinvointi ja työn turvallisuus ovat, yritystoiminnan taloudellisen menestyksen lisäksi, keskeisiä rakennuspilareita, joiden varaan maatalouden kehitystä ja kykyä vastata ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin voidaan rakentaa.

Luomutuotanto yhteydessä alentuneeseen työkykyyn

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksessa tarkasteltiin työkykyä, työympäristön haitallisia altisteita, tuki- ja liikuntaelinoireita sekä henkisiä oireita luomu- ja tavanomaista viljelyä harjoittavien viljelijöiden joukossa. Tutkimus perustui Työterveyslaitoksen vuonna 2014–2015 keräämään laajaan haastatteluaineistoon.

Tulosten mukaan luomutuotanto on yhteydessä alentuneeseen työkykyyn. Hyvään työkykyyn yhteydessä olevia tekijöitä, tavanomaisen viljelymenetelmän lisäksi, olivat isompi tilakoko, alle 55 vuoden ikä, työterveyshuollon jäsenyys, taloudellisten paineiden vähyys/kohtuullisuus, työn aiheuttaman fyysisen ja henkisen kuormittumisen vähyys. Tuki- ja liikuntaelinoireet, samoin kuin henkiset oireet olivat hieman yleisempiä luomuviljelijöillä, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Työympäristön altisteista, luomuviljelijät kokivat tavanomaista tuotantoa harjoittavia viljelijöitä vähemmän haittaa myrkyllisistä tai ärsyttävistä aineista kuten kasvinsuojeluaineet, pesu- ja desinfiointiaineet, tai säilöntäaineet, mutta enemmän käsien tai koko kehon tärinästä ja homeen hajusta.

Työhyvinvoinnin kytkeminen osaksi luomuviljelyn kehitystä

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin poikkileikkausaineiston avulla viljelijöiden työhyvinvointia yhtenä ajan hetkenä, eikä se kerro syy-seuraussuhteesta; on siis mahdollista, että luomutuotantoon on hakeuduttu esimerkiksi tilanteessa, jossa työkyvyn heikentyessä on etsittävä uusia ratkaisuja tilan toiminnalle eli työkyky on voinut olla alentunut jo ennen luomutuotannon aloittamista. Oleellista onkin keskittyä siihen, miten luomuviljelyssä olevien ja siihen siirtyvien työkykyä ja hyvinvointia voidaan tukea. Taloudellisen tilanteen kohentuminen on oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Lisäksi Työterveyshuoltoon liittymisellä on yhteys parempaan työkykyyn ja sitä voidaan edelleen kehittää, kunhan tutkimuksessa satsataan kriittisten tekijöiden ja ratkaisujen tunnistamiseen. Sellaisia ovat nyt tehtyjen tutkimusten perusteella esimerkiksi työajan hallinta ja palautumisesta huolehtiminen, työn fyysisen kuormittavuuden vähentäminen sekä yksinäisyyteen ja työvoiman johtamiseen liittyvien haasteiden tunnistaminen ja hallinta.

Alentunut työkyky kertoo ennen kaikkea epäsuhdasta työn vaatimusten ja henkilön resurssien välillä. Viljelijöillä työn vaatimukset ovat hyvin moninaiset, eivätkä ainakaan helpottumassa. Työkykyä ja työhyvinvointia tukevat ratkaisut ovat sellaisia, jotka auttavat päätöksenteossa, työyhteisön toiminnan kehittämisessä, ajanhallinnassa, omista fyysisistä ja henkisistä voimavaroista huolehtimisessa, työn kuormitustekijöiden hallinnassa ja talouden haasteiden ratkomisessa. Nämä kaikki on oleellista huomioida, jotta luomutuotanto voi kehittyä ja olla vetovoimainen sekä yrittäjien että työvoiman silmissä.

Teksti: Tiina Mattila
Kuva: Pirjo Tuominen/ Heijastus

Alkuperäiset artikkelit:

Tiina E.A. Mattila, Risto H. Rautiainen, Maria Hirvonen, Minna Väre, Merja Perkiö-Mäkelä. 2020. Determinants of good work ability among organic and conventional farmers in Finland.  Journal of Agricultural Safety and Health 26(2): 67-76.
DOI: 10.13031/jash.13667

Tiina E. A. Mattila, Merja Perkiö-Mäkelä, Maria Hirvonen, Birgitta Kinnunen, Minna Väre & Risto H. Rautiainen (2021): Work exposures and mental and musculoskeletal symptoms in organic farming, Ergonomics
DOI: 10.1080/00140139.2021.1974102

Tutkimuksia ovat tukeneet Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiö, Maatalouskoneiden tutkimussäätiö ja Central States Center for Agricultural Safety and Health, University of Nebraska Medical Center (CDC/NIOSH Award U54 OH010162). Työterveyslaitos tuotti datan, jota tutkimuksissa käytettiin ja osallistui molempiin tarkasteluihin koko tutkimusprosessin ajan.