Rodale-Institute_Credit-Cynthia-van-Elk.jpg
Kuva Rodale Institute.

Luomuviljely päihittää tavanomaisen 40-vuotisessa tutkimuksessa

Luomuviljelyn vahvuuksia ovat maan kasvukunnon paraneminen, hyvät sadot, viljelyvarmuus sekä hyvä ympäristönhoito ja taloudellinen kilpailukyky. Näihin tuloksiin on tultu 40 vuotta jatkuneessa luomuviljelyä ja tavanomaista viljelyä vertailevassa tutkimuksessa Rodale-instituutissa Pennsylvaniassa USA:ssa.

Vuonna 1981 alkaneessa ja Amerikan pisimpään jatkuneessa viljelyjärjestelmien vertailututkimuksessa tavoitteena on vertailla kahta luonnonmukaisen viljelyn menetelmää tavanomaisen viljelyyn; vaikutuksia satoihin, maan kasvukuntoon ja ympäristöön sekä kannattavuuteen.

Luomuviljelyä tutkimuksessa edustaa kaksi päätyyppiä viljelykiertoja; karjatilan monipuolinen viljelykierto, jossa lannoitukseen käytetään kompostoitua lantaa sekä palkokasvien viljelyyn ja viherlannoitukseen perustuva karjattoman kasvinviljelytilan viljelykierto.Tavanomaista viljelyä edustaa yleisimmin Pohjois-Amerikan viljatiloille tyypillinen soijan ja maissin vuorovuosina tapahtuva viljely, joka perustuu väkilannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöön. Vuonna 2008 mukaan otettiin myös kevennetty muokkaus jakamalla koeruudut kahtia ja tavanomaisessa viljelyssä maissi- ja soijalajikkeet vaihdettiin geenimuunnelluiksi.

Maan kasvukunto luomussa parempi


Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luomukarjatilan viljelykierto on parantanut maan kasvukuntoa lisäämällä maan eloperäisen aineen määrää, pieneliöstön määrää ja monimuotoisuutta sekä aktivisuutta. Myös helppoliukoisen hiilen ja helppoliukoisen eloperäisen typen määrät maassa ovat siinä suurimmat. Nämä edistävät maahan tapahtuvaa hiilensidontaa. Muokkausmenetelmällä ei ole ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta maan eloperäisen aineen määrään.

Luomukierroissa maan rakenne oli parempi ja juuret voivat kasvaa syvemmälle kuin tavanomaisessa viljelyssä. Vettä imeytyi luomukoejäsenissä maahan 2-2,5 kertaa tavanomaista enemmän. Muokkauksen keventäminen ei luomukierroissa vaikuttanut maan rakenteeseen. Tavanomaisessa viljelyssä suorakylvössä maa tiivistyi merkittävästi ruokamultakerroksen alaosassa.

Rodale-Institute-Researchers-in-the-Field-1_Credit-Cynthia-van-Elk.jpg
Kuva Rodale Institute.

Luomuviljelyllä jopa 30% tavanomaista suurempia satoja kuivina vuosina

Luomukarjatilan kierrossa satotasot ovat olleet keskimäärin tavanomaisen viljelyn tasolla. Luomuviljatilan kierrossa sadot ovat olleet noin 20 % edellisiä pienempiä. Kuitenkin kuivina vuosina luomussa on saatu jopa 30 % tavanomaista suurempia satoja, joihin syynä ovat luomukoejäsenten parempi maan rakenne ja suurempi vedenvarastointikyky.

Muokkauksen keventäminen pienensi satoja noin 7 % kaikissa kolmessa viljelykierrossa. Tavanomaisessa viljelyssä syinä ovat maan tiivistyminen ja torjunta-aineita kestävät rikkakasvit ja luomukierroissa runsaampi rikkakasvillisuus, joka on kasvanut maan pintaan jyrätyn viherkatteen läpi.

Tulokset osoittavat, että rikkakasvien hallinta on luomussa helpompaa kuin tavanomaisessa viljelyssä, vaikka siinä käytetään gmo-lajikkeita ja kemiallisia torjunta-aineita. Luomukoejäsenissä viljelykasvit ovat sietäneet paljon suurempia määriä rikkakasveja, mutta tuottaneet siltä samansuuruisia satoja. Luomun parempi tuottavuus johtuu todennäköisesti paremmasta maan kasvukunnosta.

Luomuviljely on taloudellisesti kilpailukykyistä

Viljelyn kokonaiskustannukset ovat luomukierroissa pienempiä kuin tavanomaisessa kierrossa. Ilman lisähintaa luomukarjatilan kierto on ollut taloudellisesti kilpailukykyinen tavanomaisen viljelyn kanssa. Luomulisähinnoin molempien luomukiertojen kannattavuus on tavanomaista huomattavasti parempi. Tavanomaiseen viljelyyn verrattuna luomussa viljelyn riskit ovat pienempiä pienempien muuttuvien kustannusten ja paremman maan kasvukunnon takia.

Luomuviljelyllä pienemmät ympäristövaikutukset

Juuristokerroksessa 20–30 cm syvyydellä helppoliukoista nitraattityppeä oli samanlaisia määriä kaikissa koejäsenissä. Syvemmällä pohjamaassa nitraattia oli tavanomaisessa kierrossa kuusinkertainen määrä verrattuna luomukiertoihin. Pohjaveden saastumisen riski on siten luomuviljelyssä paljon pienempi. Tulokset osoittavat luomumenetelmien pienentävän ympäristöön kohdistuvia haitallisia päästöjä ja riskejä kuten eroosiota, ravinteiden huuhtoutumista ja torjunta-ainepäästöjä.

Luomuviljelyn vahvuudet päihittävät tavanomaisen viljelyn

Tämä pitkäaikainen tutkimus osoittaa luomumenetelmät kilpailukykyisiksi maan kasvukunnon, sadon määrän, viljelyvarmuuden ja taloudellisen kannattavuuden suhteen. Luomumenetelmät ovat edullisia ympäristön kuten vesistöjen saastumisen ehkäisyn kannalta.

Tutkimus herättää kysymyksiä siitä, miksi näemme vaivaa pyrkimällä panostamaan kemiallisen maatalousmallin ja muuntogeenisten lajikkeiden kehittämiseen, koska tarjolla on uusiutuvia, ekologisia menetelmiä viljellä maata ja tuottaa ruokaa kestävästi.

Teksti: Jukka Rajala

Lähde: Rodale farming system trial 40 year report. Rodale-instituutin viljelymenetelmätutkimuksen 40-vuotisraportti

Viljelymenetelmätutkimuksen nettisivut

Luento tuloksista YouTubessa: Webinar: 40 Years’ Research Update of Rodale Institute’s Farming Systems Trial (FST)

Lyhennelmä tutkimuksen tuloksista suomeksi

Diaesitys tuloksista: