Globe-HY-kuvapankki.jpg

Mitä huomenna ruoaksi? Luomutuotannon mahdollisuudet globaalissa ruoantuotannossa.

Tulevaisuuden elintarvikejärjestelmien haasteena on taata riittävä ruoan määrä maailmalaajuisesti kasvavalle väestölle ja samanaikaisesti pyrkiä kohti kestävämpää elintarvikejärjestelmää. Maapallon väkiluku kasvaa ja elintavat muuttuvat, vaikuttaen myös tarvittavan ruoan määrään. Voitaisiinko nykyisiä peltojamme käyttää paremmin ja saada niiltä riittävästi ravintoa myös tulevaisuudessa? Luomuviljelijät ovat tulevaisuuden kestävän maatalouden edelläkävijöitä ja luonnonmukaista maataloutta pidetään yleisesti hyvänä vaihtoehtona maatalouden ympäristövaikutusten hillitsemisessä ja globaalien ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden saavuttamisessa. Tämä näkyy myös EU:n Pellolta pöytään -strategiassa, jossa tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 25 prosenttia EU:n maatalousalasta on luonnonmukaisessa viljelyssä.

Mutta pystytäänkö luonnonmukaisella tuotannolla vastaamaan kasvavaan globaaliin ruoan kysyntään? Kansainvälisen ranskalaisista, hollantilaisista, englantilaisista ja kanadalaisista tutkijoista koostuvan tutkimusryhmän tuoreessa Nature Food-tiedejulkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa tähän pyritään vastaamaan tietokonemallinnuksen keinoin. Ryhmän tutkijat toteavat riittävän ruuantuotannon ja satotasojen ylläpitämisessä tärkeimmäksi tekijäksi käytettävissä olevan typen määrän ja huomauttavat useiden aiempien tutkimusten jättäneen tämän huomioimatta.

Typen kiertoa ja talteenottoa tulisi tehostaa

Typen määrän vaikutusta maailmanlaajuisesti tuotetun ruoan määrään suhteessa luomutuotantoon käytettyyn peltopinta-alaan tutkittiin hyödyntämällä laskennallista tietokonemallia. Tutkimuksen mukaan jopa 77% tuotetun satotason eroista luomutuotannon ja tavanomaisen viljelyn välillä selittyy typenpuutteella. Tähän voidaan tutkijoiden mukaan vaikuttaa luomutuotannossa erityisesti tehostamalla suljettua typen kiertoa kotieläintuotannon ja viljelymaan välillä, sekä lisäämällä biologista typensidontaa viljelykierroissa. Tutkijat ehdottavat myös typen talteenottoa jätevesistä, sekä tehokkaampaa ruoantähteiden ja muiden orgaanisten jätteiden hyödyntämistä luomutuotannossa.

Luomutuotannon kasvulle olisi tilaa

Tutkimuksen mukaan luomutuotannon kasvulle olisi myös tilaa; simulaatioon perustuen luomutuotantoon käytettävä osuus voisi käsittää jopa 60% maailman peltopinta-alasta ja riittävä ruoantuotannon taso maapallon nykyisen väestön tarpeisiin voitaisiin siltikin saavuttaa. Tämä kuitenkin edellyttäisi tutkijoiden mukaan muutoksia niin ruokailutottumuksissa, kuin tuotantomenetelmissäkin. Luomutuotannon suurempi kasvattaminen ei olisi ruoantuotannon näkökulmasta järkevää, sillä typen puute rajoittaisi merkittävästi satotasoja.  

Riittävä globaali ruoantuotanto voitaisiin saavuttaa jopa 60%:n suuruisella luomun osuudella maailman peltopinta-alasta

Tällä hetkellä maapallon peltopinta-alasta alle 2 % on luonnonmukaisessa tuotannossa. EU:ssa vastaava luku on 8.5 % (2019). EU:n tavoite kasvattaa luonnonmukaisesti tuotetun peltopinta-alan osuus 25 % :iin vaikuttaa nyt julkaistun uuden mallinnuksen valossa varsin realistiselta ja tutkimuksen tuloksiin perustuen myös mahdollisuuksia luomupeltopinta-alan suurempaankin kasvattamiseen näyttäisi olevan.

Tutkijat toteavat luomutuotannon kokonaisvaltaisen kehittämisen paitsi parantavan ruokajärjestelmän kestävyyttä ja vaikuttavan myönteisesti useisiin ympäristökysymyksiin, myös tuottavan mahdollisia terveyshyötyjä muuttuneiden ruokailutottumusten muodossa.  Lopuksi tutkijat toteavat, että vaikka yksittäistä ihmelääkettä kestävään maatalouteen ei ole olemassa on luomutuotanto tärkeä työkalu siirryttäessä lähemmäs maailmanlaajuisesti kestävää ruokajärjestelmää.

Alkuperäinen artikkeli

Barbieri, P., Pellerin, S., Seufert, V. et al. Global option space for organic agriculture is delimited by nitrogen availability. Nature Food (2021).

https://doi.org/10.1038/s43016-021-00276-y

Teksti: Merja Lusa