tilli-vastavalo-ia-ahonen-scaled.jpg
Kuva: Ia Ahonen

Opinnäytetyö: Biokaasulaitoksen merkitys luomutilojen näkökulmasta

Tutustu Pauliina Kuukan opinnäytetyöhön Biokaasulaitoksen merkitys luomutilojen näkökulmasta

Opinnäytetyössä selvitettiin biokaasulaitoksen merkitystä luomutilojen näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta luonnonmukaisen viljelyn periaatteita sekä biokaasutuotantoa ilmiönä Suomessa. Työtilaajana oli Luomuinstituutti.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, sillä haluttiin kuvata luomuviljelijöiden kokemuksia biokaasulaitoksen merkityksestä. Menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelut toteutettiin puhelimitse Juvan Bioson Oy:n luomuosakkaille syyskuun 2016 aikana. Mukana tutkimuksessa olivat neljän eri tilan/yhteisnavetan edustajat, joiden päätuotantosuuntana oli luomumaidontuotanto.

Tutkimuksen perusteella viljelijät pitivät biokaasulaitoksen osakkuutta pääasiassa lannoitusmuotona, joka tuotti tiloille parempaa lannoitetta. Heidän mielestään taloudellista hyötyä tuli myös siitä, että mädätettä palautettiin enemmän kuin lantaa oli biokaasulaitokseen toimitettu. Suurimpana haasteena toiminnassa olivat lannan lisääntyneen käsittelyn myötä kuljetuskustannukset ja lantalogistiikan järjestelyt.