Luomuinstituutti_177x145.gif

Pro Gradu: Luomutuotannon saavutettavuus Pohjois-Karjalassa

 

Tiivistelmä-Abstract

Kuluttajien kiinnostus ruoan alkuperää, terveellisyyttä, turvallisuutta, ravintosisältöä sekä koko ruokaketjun toimintaa kohtaan on lisännyt luomutuotantoa ja luomuruoan kysyntää. Tuotannon kasvusta huolimatta luomutuotantoketjun toiminnassa on edelleen pullonkauloja ja turhaa byrokratiaa, joita tulisi karsia, jotta koko luomuketjun toimintaa voitaisiin käytännön tasolla helpottaa. Luomututkimusta tulisi lisätä myös siitä syystä, että Suomen valtion ja maabrändityöryhmän asettamiin luomun käyttötavoitteisiin päästäisiin lähitulevaisuudessa.

Tämä pro gradu -tutkielma selvittää, mikä on luomutuotannon saavutettavuus Pohjois-Karjalassa, jossa kysynnän ja tarjonnan suhde sekä alueellinen tasapaino ovat ilmiönä vielä tuntemattomia. Tutkimuksessa etsitään keinoja luomutuotannon, raaka-aineiden jalostuksen ja niiden kuljetusten tehostamiseksi. Koko luomuketjun toimintaa voidaan kehittää ekologisempaan ja logistisesti järkevämpään suuntaan lyhentämällä raaka-aineiden kuljetusmatkoja. Tulosten avulla voidaan tarkastella luomutuotannon kannattavuutta, tuotannon sekä tuotanto- ja kuljetusketjun toimijoiden potentiaalista sijoittumista maakunnassa.

Luomutuotannon saavutettavuutta Pohjois-Karjalassa selvitettiin asiantuntijahaastattelujen
sekä paikkatietomenetelmien avulla. Asiantuntijahaastatteluiden avulla selvitettiin luomutuotannon nykytilaa, tuotannossa ilmeneviä ongelmia, sekä keinoja, joilla luomutuotantoa voitaisiin parantaa. Paikkatietomenetelmillä etsittiin tuotannon keräilylle, jatkojalostukselle, varastoinnille ja myynnille optimaalisimpia sijainteja, joihin raaka-aineiden kuljetusajat ovat mahdollisimman lyhyet. Optimaalisimmat solmukohdat toimivat myös reitteinä, jotka on optimoitu tuotannon keräilyn tehostamiseksi, sekä palvelualueina, joilla pyritään palvelemaan mahdollisimman suurta potentiaalista ostajakuntaa.

Tulosten perusteella Pohjois-Karjalasta löytyy muutamia optimaalisimpia tuotannon solmukohtia luomutuotannon keräilylle, tuotteiden käsittelylle ja myynnille. Luomutuotannonsaavutettavuuden parantamiseksi tai tehostamiseksi ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan paras tulos saavutetaan huomioimalla luomutuotantotilojen tilakohtaiset piirteet. Ensisijaisesti tulee huomioida tilalla päätuotteena kasvatettu luomuraaka-aine ja sen vuotuinen tuotantomäärä. Logistiikkapalveluja tulee kehittää nykyiselle luomutuotannolle sopiviksi, tai tuotantovolyymia ja kuljetuseriä kasvattaa kaikkien raaka-aineiden kohdalla vastaamaan nykyisiä kuljetuspalvelujen vaatimuksia. Luomutuotannon saavutettavuutta voidaan parantaa keskittämällä tuotantoa tai tuotannon käsittelystä, kuljetuksista tai myynnistä vastaavia yrityksiä niihin kuntiin, joissa luomuraaka-aineiden tuotantomäärät ovat entuudestaan suuria.

Lue Ville Hamusen koko Pro Gradu-tutkielma täältä