Luomututkimusohjelman valmistelu 2013

Luomuinstituutti valmistelee Suomen luomututkimusohjelmaa yhdessä elinkeinon toimijoiden kanssa. Hankkeen rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju sekä MTT ja Helsingin yliopisto.

Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassaolevaa luomututkimusohjelmaa. MTT on laatinut kaksi peräkkäistä luomututkimusohjelmaa 1992–2002, mutta niiden vaikuttavuus on jäänyt vähäiseksi puuttuvien resurssien vuoksi. Suurin luomutuotantoon liittyvä tutkimusponnistus tapahtui Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaessa 3-vuotisen tutkimusohjelman, johon valittiin 15 luomutuotantoon keskittyvää, tai vahvasti luomuun liittyvää, tutkimus- ja kehittämishanketta.

Nyt valmisteltavan luomututkimusohjelmahankkeen päätavoitteena on tuottaa kansallinen luomututkimusohjelma sekä luoda ja käynnistää toimintamalli, jossa kaikki luomuelintarvikeketjun toimijat ja sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana luomututkimuksen tarpeiden määrittelyssä sekä hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja tiedotuksessa eli luoda vuorovaikutteinen ja vuosittain päivitetty kansallinen Luomututkimusohjelma. Tutkimusohjelman tarkoituksena on verkottaa elinkeinoelämä ja tutkimus niin, että kaikki tutkimus vastaa asiakkaiden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Ohjelman toteutuessa koko elintarvikeketju toimii paremmin ja kaikki toimijat hyötyvät sen perusteella tehdystä tutkimuksesta. Ohjelma ja sen laadinta täytyy saada sellaiseksi, että toimijat kokevat saavansa siitä hyötyä niin paljon, että ovat jatkossakin kiinnostuneita ohjelman päivittämisestä.

Osatavoitteet:

  1. Laatia toimintamalli kansallisen luomututkimusohjelman laatimiseksi ja päivittämiseksi sisältäen koko elintarvikeketjua hyödyttävät tutkimuksen painopisteet, työnjakoehdotuksen ohjelman toteuttamiseksi ja säännölliseksi päivittämiseksi.
  2. Laatia ohjelmalle tavoitteet ja kehittää mittaristo tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi.
  3. Luomututkimuksen rahoitusmallin koostaminen pidemmällä tähtäimellä eli mitkä rahoitusinstrumentit rahoittavat mitäkin ohjelman osaa.
  4. Linkittää suomalaista luomualaa koskeva tutkimus paremmin kansainväliseen alan tutkimukseen.

Luomututkimuksen tavoitteena on ratkaista luomutuotannon ongelmia ja kehittää luonnonmukaista maa- ja elintarviketaloutta koko ketjun osalta, niin että luomun periaatteet kestävyydestä, ympäristöystävällisyydestä, eläinten hyvinvoinnista ym. toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Kaikki tutkimus vastaa asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tavoitteena on myös kaikille luomuelintarvikeketjun toimijoille kannattava toiminta.

Koska luonnonmukaisessa tuotantojärjestelmässä on kyse kokonaisvaltaisesta tuotantosysteemistä, edellyttää se myös tutkimukselta laaja-alaista asiantuntemusta ja monitieteisyyttä. Laaja-alaisuus toteutuu, kun tutkimushankkeita on monilta eri tieteenaloilta, mutta monitieteisessä tutkimuksessa eri tieteenalojen tutkijat ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään ja tuottavat tietoa samaan tutkimusongelmaan omalta osaamisalueeltaan. Tähän saakka luomututkimuksen pääpaino on ollut alkutuotannon tutkimuksessa. Tulevaisuudessa luomun ollessa yhä suurempi osa suomalaista elintarviketuotantokokonaisuutta, tarvitaan kuitenkin enenevässä määrin myös yhteiskunnallista ja sosiologista näkökulmaa, kuin myös elintarvikkeiden ja terveys vaikutusten tutkimusta. Ympäristövaikutusten tutkimus on myös tulevaisuudessa edelleen tärkeää, koska kuluttajia kiinnostavat tuotteiden terveellisyyden lisäksi niiden ympäristövaikutukset. On myös vedettävä raja siihen, mitkä asiat on tutkittava Suomessa ja mikä on kansainvälisesti tehtävää tutkimusta. Myös yrittäjien tieto/taito ja innovaatiot tulisi ottaa tutkimukseen mukaan.

Laaja-alaisuudesta ja monitieteisyydestä johtuen tutkimusohjelman rahoitukseen tulee saada mukaan myös perinteisen maataloustutkimuksen ulkopuolisia rahoittajia. Sama koskee EU-rahoitusta ja kansainvälistä tutkimusta. Luomututkimuksen tulisi olla osa muuta elintarviketalouden tutkimusta, joten myös elinkeinon toimijat tulee saada sitoutumaan heidän alansa tutkimuksen rahoittajina. Luomututkimus voi aihealasta riippuen olla osa suurempaa, koko tuotannonalaa palvelevaa hanketta tai luomutuotantoon ja ketjun toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä luomututkimusta kannattaa tehdä erillisessä luomuhankkeessa. Kansainväliseen yhteistyöhön on myös panostettava ja sekä ulkomaisten että aiempien kotimaisten tutkimusten tulosten käytäntöön ja toimintavoiksi vietäväksi on kiinnitettävä myös erityistä huomiota.